Registration to newsleter / Registrujte se k emailovým zpravodajům

Please, could you fill in Phone and other optional items? / Budeme rádi, když vyplníte i telefon a další nepovinné položky.

By submitting this form I declare that I have read the information about terms and conditions, I agree to the related processing of my personal data and I agree to receive newsletters and other communication. / Odesláním tohoto formuláře potvrzuji, že jsem četl/a podmínky zpracování osobních údajů, že s nimi souhlasím a že souhlasím se zasíláním newsletterů a jiných sdělení.

CONSENT WITH PERSONAL DATA PROCESSING

You hereby agree that the companies Valeo Autoklimatizace k.s., Identification Number: 498 23 001; Valeo Compressor Europe s.r.o., Identification Number: 265 04 685; and Valeo výměníky tepla s.r.o., Identification Number: 261 31 056 (together the “Data Administrators”), each individually, may process, as data administrators, the personal data provided by you:

  • for the purpose of organization of the Valeo Technical Evening lectures
  • for the purpose of sending communication for marketing and advertising purposes of the Data Administrators.

In addition, you give your consent to the handover of personal data provided by you by any Data Administrator to another administrator (including another Data Administrator), however, in any case only to a parent or a sister company belonging to the Valeo group and only for the above stated purposes. An up-to-date list of the parent and sister companies belonging to the Valeo group is available here.

The grant of the consent is voluntary. The consent is granted for the period of 3 years, unless you revoke it earlier.

Your personal data will be processed both manually and automatically, and potentially also by external data processors, in particular (without limitation) operators of external servers on which your personal data may be stored. An up-to-date list of data processors is available upon request at the email address cz.events.mailbox@valeo.com and it is also available in the public database maintained by the Office for Personal Data Protection.

If you grant the above stated consent to the personal data processing:

  • you will have the right to access your personal data, namely the right to be informed about (i) the purpose of the personal data processing; (ii) the personal data or categories of personal data that are the subject of processing, including all the available information about their source; (iii) the character of the automated data processing; and (iv) the recipients or categories of recipients of the personal data;
  • if you find out or assume that the Data Administrators process your personal data in a way that is contrary to the protection of your private and personal life or contrary to law, especially if the personal data is inaccurate in regards to the purpose of its processing, you can (i) ask the respective Data Administrator or the processor for an explanation and (ii) ask the respective Data Administrator or the processor to eliminate the situation.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Tímto udělujete svůj souhlas k tomu, aby společnost Valeo Autoklimatizace k.s., IČO: 498 23 001, společnost Valeo Compressor Europe s.r.o., IČO: 265 04 685 a společnost Valeo výměníky tepla s.r.o., IČO: 261 31 056 (dále společně jen „Správci osobních údajů„), každá samostatně, zpracovávaly jakožto správci osobních údajů, Vámi poskytnuté osobní údaje:

  • za účelem organizování přednášek Valeo Technical Evenings
  • za účelem zasílání komunikace pro marketingové a propagační účely Správců osobních údajů.

Dále souhlasíte s tím, že každý ze Správců osobních údajů může Vámi poskytnuté osobní údaje předat jinému správci (včetně jiného ze Správců osobních údajů), v každém případě však pouze mateřské či sesterské společnosti ze skupiny Valeo, a to pro účely zde výše uvedené. Aktuální seznam mateřských či sesterských společností ze skupiny Valeo je dostupný zde.

Udělení souhlasu je dobrovolné. Souhlas je udělován na dobu 3 let, neodvoláte-li jej dříve.

Vaše osobní údaje budou zpracovávány manuálně i automatizovaně, a to případně také pomocí externích zpracovatelů, kterými jsou zejména provozovatelé externích serverů, na kterých mohou být Vaše osobní údaje uloženy. Aktuální seznam zpracovatelů osobních údajů je dostupný na požádání na emailové adrese cz.events.mailbox@valeo.com a také ve veřejné databázi vedené Úřadem pro ochranu osobních údajů.

Udělíte-li výše uvedený souhlas se zpracováváním osobních údajů:

  • budete mít právo na přístup ke svým osobním údajům, a to konkrétně právo na informace o (i) účelu zpracovávání osobních údajů, (ii) osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji, (iii) povaze automatizovaného zpracování a (iv) příjemci, případně kategoriích příjemců osobních údajů;
  • zjistíte-li nebo budete-li se domnívat, že Správci osobních údajů nebo zpracovatelé provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete (i) požádat příslušného Správce osobních údajů nebo zpracovatele o vysvětlení a (ii) požadovat, aby příslušný Správce osobních údajů nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.